W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w twoim urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności. Kliknij tutaj aby ukryć ten komunikat.
Logo Alstor

Regulamin webinarów

1. Definicje

1.1. Webinary – rodzaj internetowego szkolenia prowadzonego i realizowanego za pomocą aplikacji Team Viewer, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym spotkanie a uczestnikami, z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi.

1.2. Serwis – strona internetowa http://www.alstor.pl/webinary/służąca do rejestracji Uczestników i informacji o webinariach.

1.3. Aplikacja TeamViewer –platforma przy użyciu której prowadzone są webinary.

1.4. Organizatorem webinarów dostępnych pod adresem http://www.alstor.pl/webinary/ jest firma ALSTOR T. Szukała i Wspólnicy – Spółka Jawna, z siedzibą przy ul. Weneckiej 12, 03-244 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017336, będąca autoryzowanym dystrybutorem produktów prezentowanych podczas webinarów na Polskę, zwana dalej Organizatorem.

1.5. Uczestnik – to każda osoba fizyczna, która bierze udział w webinarach (szkoleniu)

1.6. Rejestracja – to działania podjęte przez uczestnika w celu wzięcia udziału w webinarium, polegające na dobrowolnym wypełnieniu formularza na stronie serwisu i potwierdzeniu wzięcia udziału w webinarium poprzez kliknięcie w link przesłany przez organizatora.

2. Prawa Organizatora

2.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania szkolenia w przypadku zdarzeń losowych oraz z powodów niezależnych od Organizatora. Działania te nie mogą stanowić podstawy do składania jakichkolwiek roszczeń ze strony uczestników.

3. Proces rejestracji

3.1. Rejestracji dokonuje się poprzez formularz rejestracyjny dostępny każdorazowo po wejściu w dany temat webinarium, na stronie internetowej Serwisu. A następnie potwierdza się udział klikając na link przekazany droga mailową przez Organizatora pod podany w formularzu rejestracji adres mailowy.

4. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

4.1.Administratorem bazy danych osobowych jest Alstor Sp. J. ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa.

4.2. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że:

4.2.1. są one zgodne z prawdą,
4.2.2. wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997) przez Organizatora w celu realizacji usługi webinarium oraz do celów marketingowych.

4.2.3. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. W tym celu należy zwrócić się korespondencyjnie na adres Alstor Sp. J. , ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa  lub adres e-mail: mailing@alstor.com.pl

4.3. Zgłoszenie przez Uczestnika wniosku o usunięcie przez Organizatora danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, powoduje iż dalsze świadczenie usługi przez Serwis jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem konta Uczestnika.

5. Zobowiązania Uczestnika

5.1. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami etykiety, a w szczególności do:
a. działania w sposób nie naruszający praw innych Uczestników,
b. nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta w Serwisie,
c. bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian niniejszego regulaminu i zapoznawania się z nimi.

6. Polityka prywatności

Odpowiednie zapisy znajdują się pod adresem: http://www.alstor.pl/polityka-prywatnosci/

7. Warunki korzystanie z serwisu

Odpowiednie zapisy znajdują się pod adresem: http://www.alstor.pl/warunki-korzystania-z-serwisu/

8. Odpowiedzialność

8.1.Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Serwisu nie leżące po stronie Organizatora lub spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Uczestników lub osób trzecich, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.

8.2. Organizator zastrzega, że szkolenia przedstawiane w serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności:

a. za jakiekolwiek szkody spowodowane nieścisłościami w informacjach przekazywanych podczas szkoleń powstałe nie w wyniku zaniedbań lub złej woli Organizatora;
b. za jakiekolwiek szkody spowodowane odwołaniem lub przesunięciem terminu szkolenia;
c. za jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych Uczestnika zgodnie z prawem i za zgodą Uczestnika

9. Reklamacje

9.1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

9.2.Reklamacja powinna zawierać:
Imię i nazwisko osoby składającej reklamację;
Opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem;
Adres korespondencyjny

9.3 Reklamacje należy składać listownie na adres siedziby Organizatora Webinarium. Złożenie reklamacji jest warunkiem dochodzenia roszczeń od Organizatora.

9.4 Reklamacje zawierające powyższe dane będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania. Odpowiedzi na reklamacje wysyłane będą listem poleconym.

9.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt. 9.4 w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dodatkowych wyjaśnień, lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Organizatora (awarie sprzętu, sieci internetowej, itp).

9.6. Organizator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

9.7 Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna.

10. Wymagania techniczne dotyczące Webinarów

10.1.Opis wymagań technicznych znajduj się na stronie http://www.alstor.pl/webinary/

10.2.Uwagi techniczne dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres: mailing@alstor.com.pl

11. Postanowienia końcowe

11.1 Regulamin niniejszego Serwisu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://www.alstor.pl/webinary/

11.2 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym momencie, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Webinarium.

11.3 Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną niedopuszczone do Webinarium

11.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
11.4.1 Nieprawidłowe korzystanie ze strony http://www.alstor.pl/webinary/
11.4.2 Skutki nieprawidłowego korzystania ze strony http://www.alstor.pl/webinary/ przez Uczestników Webinarium
11.4.3 Przerwy w dostępie do strony http://www.alstor.pl/webinary/
11.4.4 Nieprawidłowego korzystania przez Uczestnika z aplikacji TeamViewer

11.5. Wysyłając formularz rejestracyjny Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Webinarów zawarte w niniejszym Regulaminie.

11.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

11.7 Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.04.2016r